Forma i zawartość pracy dyplomowej

Uwagi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 

1. Układ pracy

Praca powinna mieć logiczny układ (zgodny z tytułem) i zawierać następujące części składowe:

 • Strona tytułowa. Tabela Opiekun naukowy / Prowadzący / Konsultant powinna być stosownie zmodyfikowana, gdy nie wszystkie w/w osoby są zaangażowane w wykonanie pracy.
 • Oświadczenie autora (patrz załączniki)
 • Słowa kluczowe, ustalone razem z prowadzącym pracę. Należy podać co najmniej 3-4 słowa kluczowe, przy czym jedno słowo kluczowe może być złożone z kilku wyrazów. Słowa kluczowe należy podawać w ten sposób, aby umożliwiły one odnalezienie problemu rozwiązywanego w pracy, np. 1. Transport bliski, 2. Suwnica bramowa, 3. Projekt konstrukcji nośnej, 4. Wytrzymałość zmęczeniowa.
 • Streszczenie w języku polskim i jego odpowiednik w języku obcym, podpisane przez studenta i prowadzącego prace dyplomową.
 • Praca napisana w języku obcym powinna zawierać obszerne streszczenie (kilka stron) w języku polskim podpisane przez studenta i prowadzącego prace dyplomową.
 • Spis treści. W pracy zespołowej należy zaznaczyć udział każdego wykonawcy w opracowaniu każdego rozdziału.
 • Wstęp i cel pracy, zawierający krótki opis postawionego zadania, sposobu jego rozwiązania oraz przedstawienia wyników.
 • Przegląd aktualnego stanu wiedzy, dotyczącego zadania realizowanego w pracy dyplomowej (ok. 30% objętości pracy)
 • Główna część pracy, zawierająca założenia, rozwiązanie i omówienie wyników.
 • Podsumowanie pracy i ewentualne wnioski
 • Spis literatury (wykorzystywanych źródeł)
 • Rysunki (dot. projektów).

 

2. Format pracy

Praca powinna być napisana w sposób jednolity w zakresie:

 • Stosowanej czcionki i interlinii.*
 • Podział tekstu na akapity ułatwia jego czytanie. Można stosować odpowiednie wyróżnienie akapitu.*
 • Numeracji rozdziałów i podrozdziałów z wyraźnym podkreśleniem ważności rozdziałów głównych.
 • Numeracji i podpisów pod rysunkami (każdy rysunek, szkic, zdjęcie, wykres itp. jest rysunkiem): wygodnie jest numerować rysunki według rozdziałów, np. dla rozdz. 1 stosuje się numery Rys. 1.x, dla rozdz. 2. – Rys. 2.x, itp. (rysunki podpisuje się na dole).
 • Tabel i ich opisu: podobnie do numeracji rysunków (tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą).
 • Odstępów pomiędzy tekstem, a rysunkami i tabelami (1 interlinia).
 • Numeracji wzorów.
 • Przestrzegania praw autorskich* – według reguł podawanych w ramach szkolenia bibliotecznego.

 * Zgodnie z ujednoliconymi wymogami edytorskimi dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej (punkt 4. poniżej).

 

3. Uwagi dodatkowe

 • W celu łatwiejszego czytania pracy należy stosować podział tekstu na akapity, które można zaznaczać poprzez wcięcie lub odstęp*. Wskazane jest również obustronne wyrównanie tekstu.
 • Podpisy rysunków i tabel mogą być wykonane czcionką mniejszą*, dla łatwiejszego odróżnienia od tekstu zasadniczego.
 • Należy pamiętać, ze każdy rysunek powinien mieć odniesienie i ewentualnie dokładniejszy opis w tekście. Czytający pracę powinien wiedzieć, że poparciem określonego fragmentu tekstu jest rysunek – ułatwia to m.in. odnajdywanie oznaczeń, wymiarów, itp.
 • Praca powinna być pisana w formie bezosobowej, charakterystycznej dla opracowań i raportów.
 • Należy zwracać uwagę na stosowanie terminologii technicznej, zgodnej z Polskimi Normami, oraz jednostek zgodnych z układem SI.

 * Zgodnie z ujednoliconymi wymogami edytorskimi dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej (punkt 4. poniżej).

 

4. Jednolite wymogi edytorskie dla prac dyplomowych w Politechnice Warszawskiej

Od dnia 8 IX 2016 r. na wszystkich wydziałach PW obowiązują jednolite wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych. Dotyczą one następujących aspektów:

 • Okładki
 • Strony tytułowej
 • Układu pracy
 • Zasad redagowania pracy

Szczegółowe informacje podane są w zarządzeniach Rektora Politechniki Warszawskiej:

 oraz

 
Pliki do pobrania:

Wzór okładki pracy dyplomowej inżynierskiej na wydziale SiMR

Wzór okładki pracy dyplomowej magisterskiej na wydziale SiMR